Эксперты в питании растений
Рус/Укр
Новости и события

Опыт подкормки посевов арбуза в неорошаемых условиях

Польові досліди з установлення ефективності препаратів MERISTEM у посівах кавуна проводились в Дослідному господарстві Південної державної сільськогосподарської станції ІВПіМ НААН (с. Великий Клин, Голопристанського району, Херсонської області), яка розташована на піщаних аренах борової тераси р. Дніпро. Ґрунти представлені чорноземом південним осолоділим малогумусним супіщаним. Потужність гумусового профілю до 76 см при вмістові гумусу до 1,0%.

Господарство розташоване в другому (південному) агрокліматичному районі Херсонської області, клімат якого жаркий, дуже посушливий. Кількість опадів у середньому за рік складає 328 мм. Гідротермічний коефіцієнт (ГТК) становить 0,5.

Рік досліду у порівнянні з багаторічними даними відзначився посушливою погодою, це явно прослідковувалося в період вегетації кавуна, що дає можливість прослідковувати дію вивчаємих факторів на жаростійкість та посухостійкість рослин кавуна.

В період вегетації кавуна температура повітря була значно вищою  від середньобагаторічних даних. Найвищими показниками ця різниця характеризувалася в III декадах червня (+3,1 ºС), липня (+3,5 ºС), з максимальною різницею + 6,5 та +5,4 ºС в I та II декадах серпня відповідно.

Атмосферні опади за період вегетації випали нерівномірно. На протязі основного періоду вегетації відмічена значна нестача опадів, найбільший цей показник був в липні та серпні місяці (активний ріст та дозрівання плодів кавуна). Так за вегетаційний період кавуна випало лише 45% від норми опадів. За рахунок цього отримання гарантовано високих врожаїв кавуна можливо лише при використанні прийомів, що підвищують стійкість рослин до несприятливих умов (посуха, та жара).

Схема досліду з вивчення дії препаратів ТМ «MERISTEM»

  1. Без обробки (контроль)
  2. Обробка препаратами MERISTEM

Схема обробка насіння та рослин

Варіант

Сівба

Шатрик

Пагоно-утворення

Цвітіння жіночими квітками

Плодоутворення

1

Без обробки  (контроль)

2

Замочування насіння Вігортем – С (2г/ 10 л води

СТА-Стимулант (0,5 л/га)

Етаборо (0,5 л/га)

Аміномакс N (0,5 л/га)

Етаборо (1 л/га)

Аміномакс N (1 л/га)

Аміномакс Са (1 л/га)

-

Кафом Zn-Mn (1 л/га)

Кафом К (1 л/га)

Кафом Са (1 л/га)

Аміномакс N (1 л/га)

Дослідження проводили з використанням вітчизняного сорту Чарівник. Схема посіву культури - 1,75×1,5 м, густота стояння рослин складає 3,8 тис. росл./га.

Проходження рослинами кавуна фенологічних фаз росту та розвитку залежало від досліджуваних варіантів (табл. 1). Обробка препаратами MERISTEM дало можливість пришвидшити настання фази достигання на 6 діб в порівнянні з контрольним варіантом.

 

Таблиця 1 – Тривалість міжфазних періодів кавуна

Обробка насіння та рослин

Міжфазний період, діб

посів-сходи

сходи-шатрик

шатрик-гудиноутво-рення

гудино-утворення-цвітіння

цвітіння–утворення зав’язі

утворення завязі-достигання

Без обробки (контроль)

13

16

15

19

10

37

Вігортем С + СТА-Стимулант + Етаборо + Аміномакс N + Аміномакс Са + Кафом Zn-Mn  + Кафом К + Кафом Са

11

15

14

18

9

37

 

Дослідженнями доведено, що біометричні параметри рослин кавуна  (табл. 2) значно відрізняються залежно від варіанту досліду. Так, зокрема варіант з обробітком препаратами MERISTEM  збільшив довжину пагонів в порівнянні з контрольним варіантом на 1,3 м.

Таблиця 2 – Біометричні показники рослин кавуна

Обробка насіння та рослин

Кількість бічних пагонів I-порядку , шт.

Довжина пагонів, м

Вузол закладання I – ї жін. квітки

Відсоток зав’язування плодів,%

Без обробки (контроль)

4

9.5

15

41

Вігортем С + СТА-Стимулант + Етаборо + Аміномакс N + Аміномакс Са + Кафом Zn-Mn  + Кафом К + Кафом Са

4

10.8

14

47

Спостереженням за закладкою 1ї жіночої квітки на міжвузлях встановлено, що обробка рослин препаратами  MERISTEM дало можливість змістити вузол закладання першої жіночої квітки з 15 міжвузля  на контролі до 14 міжвузля. Важливий показник при оцінці варіантів в досліду по підвищенню стійкості рослин кавуна до несприятливих умов вирощування є відсоток зав’язування плодів. Отже обробка рослин препаратами MERISTEM дала можливість підвищити показник відсотка зав’язування плодів  на 6 відносних відсотка порівняно з контрольним варіантом.

Аналізуючи вплив препаратів на масу кореневої системи кавуна (табл. 3) відмічено, що обробіток препаратами MERISTEM дав можливість збільшити масу кореневої системи кавуна на 51,3 г/рослина в порівнянні з контрольним варіантом.

Таблиця 3 – Маса коренів кавуна, г/рослина

Обробка насіння та рослин

Шар грунту, см

0-10

11-20

21-30

31-40

40-50

0-50

Без обробки (контроль)

7,2

91,1

121,5

56,8

13,4

290

Вігортем С + СТА-Стимулант + Етаборо + Аміномакс N + Аміномакс Са + Кафом Zn-Mn  + Кафом К + Кафом Са

8,9

120,6

132,5

63,3

16

341,3

Одним із захисних пристосувань культури рослин кавуна до високих температур є їх висока інтенсивність транспірація.

Дослідження інтенсивності транспірації (табл. 4) вказують на те, що в фазу цвітіння показник транспірації вище ніж в фазу достигання (перевищення на 6%).  Обробка препаратами фірми MERISTEM позитивно вплинули на показник інтенсивності транспірації, так зокрема за даної обробки показник знаходився в межах 1,58-1,72 г×дм2/год в той час як на контролі даний показник знаходився в межах 1,55-1,66 г×дм2/год.

 

Таблиця 4 – Інтенсивність транспірації рослинами кавуна в залежності від препаратів для обробки насіння та рослин,  г×дм2/год

Обробка насіння та рослин

Фаза вегетації

цвітіння

достигання

Без обробки (контроль)

1,66

1,55

Вігортем С + СТА-Стимулант + Етаборо + Аміномакс N + Аміномакс Са + Кафом Zn-Mn  + Кафом К + Кафом Са

1,72

1,58

Оскільки максимальна площа листків характеризує стан посівів за короткий період життя рослин, для оцінки продуктивності посівів необхідно визначити сумарну роботу площі листків протягом усього вегетаційного періоду, застосувавши при цьому показник фотосинтетичного потенціалу (ФП), який є інтегральним показником фотосинтезу рослин і важливою ознакою, пов’язаною з урожаєм.

Проведеними дослідженнями встановлено, що в початкові періоди росту й розвитку рослин кавуна («шатрик – цвітіння») ФП посіву невисокий і коливається від 22,1 до 28,6 тис. м2 × діб/га (табл. 5). В наступний міжфазний період («цвітіння-достигання») даний показник значно зростає і набуває максимальних показників – 122,0-126,7 тис. м2 × діб/га. Обробка препаратами MERISTEM сприяла підвищенню даного показника (порівняно з контролем) на 4 -13% .

Таблиця 5 - Фотосинтетичний потенціал посівів кавуна, тис. м2 × діб/га

Обробка насіння та рослин

Міжфазний період

шатрик-цвітіння

цвітіння-достигання

Без обробки (контроль)

25.2

122.0

Вігортем С + СТА-Стимулант + Етаборо + Аміномакс N + Аміномакс Са + Кафом Zn-Mn  + Кафом К + Кафом Са

28.6

126.7

 

При вивченню впливу препаратів фірми MERISTEM для обробки насіння та рослин на показник врожайності отримані наступні дані, так зокрема дана система обробки дала змогу підвищити врожайність в порівнянні з контролем, на 1,8 т/га, що становить 14%. (табл. 6).

 

Таблиця 6 – Урожайність кавуна столового, т/га

Обробка насіння та рослин

Урожайність по повторенням, т/га

Середня врожайність, т/га

Приріст врожайності

I

II

III

IV

т/га,

%

Без обробки (контроль)

13.1

10.9

13.8

12.9

12.7

-

-

Вігортем С + СТА-Стимулант + Етаборо + Аміномакс N + Аміномакс Са + Кафом Zn-Mn  + Кафом К + Кафом Са

14.3

13.8

14.9

14.8

14.5

1.8

14.0

НІР05= 0,39 т/га

 

В результаті проведеного аналізу впливу досліджуваних варіантів на біохімічні показники рослин кавуна (табл. 7) прослідковується тенденція збільшення досліджуваних біохімічних показників в плодах від обробітку препаратами MERISTEM.

 

Таблиця 7 – Біохімічні показники плодів кавуна столового

Обробка насіння та рослин

Вміст в плодах,

сухої розчинної речовини, %

суми цукрів, %

вітаміну С, мг/100 г

Без обробки (контроль)

9,8

7,1

5,3

Вігортем С + СТА-Стимулант + Етаборо + Аміномакс N + Аміномакс Са + Кафом Zn-Mn  + Кафом К + Кафом Са

10,1

7,4

5,8

Отже, 

  1. Обробка препаратами MERISTEM дала можливість пришвидшити настання фази достигання на 6 діб в порівнянні з контрольним варіантом;
  2. Обробка рослин препаратами MERISTEM дала можливість підвищити показник відсотка плодів на 6 відносних відсотка порівняно з контрольним варіантом;
  3. Препарати MERISTEM дали можливість збільшили масу кореневої системи кавуна на 51,3 г в порівнянні з контрольним варіантом.
  4. Система обробки з використанням препаратів MERISTEM дала змогу підвищити врожайність в порівнянні з контролем, на 1,8 т/га, що становить 14%.